Back to the top

Steun ons

Draagt u klassieke en oude muziek een warm hart toe? U kunt ons ensemble ook financieel steunen en donateur worden. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en is essentieel voor ons voortbestaan. Schrijf u dan ook in voor onze nieuwsbrief op de homepage, dan ontvangt u een paar keer per jaar aankondigingen van onze concerten.

Vereniging Blokfluitensemble Praetorius heeft als postadres: Rijn en Schiekade 15, 2311 AK Leiden te Leiden.

Contactgegevens: info@praetorius.nl               RSIN: 802858727file

Rekeningnummer : NL94 TRIO 0379310929

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit: voorzitter Hein Krantz, penningmeester Iris Willemsen en bestuurslid Pauline Goddijn. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd. Voor de honorering van de artistiek leider oriënteert Praetorius zich op de tarievenlijst van de Vrije KNTV.

Doelstelling volgens de statuten: Het vergroten van de bekendheid bij het publiek van muziek (bewerkt) voor blokfluitensemble, en getalenteerde blokfluitisten de gelegenheid geven gezamenlijk te musiceren en zich te ontwikkelen onder deskundige muzikale leiding.

Verslagen en beleidsplan: De vereniging brengt elk jaar een jaarverslag uit van de activiteiten en een financieel verslag met begroting. U kunt deze hier nalezen, net als het meerjarig beleidsplan.

Jaarrekening 2012; jaarrekening 2013; jaarrekening 2014; jaarrekening 2015; jaarrekening 2016 ;

Beleidsplan 2018-2021

Concert ‘Oid, Oid, Los Vivientes!’ (Hoor, hoor, alle mensen!) in Leiderdorp 2016, foto Edwin Bakker

]PRIVACYBELEID VAN PRAETORIUS

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Blokfluitensemble Praetorius  (hierna: “Praetorius” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Praetorius, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Praetorius verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Praetorius, Rijn en Schiekade 15, 2311 AK Leiden
,   RSIN: 802858727file

 De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via nieuwsbrief@praetorius.nl

2. Welke gegevens verwerkt Praetorius en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
           a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
           b) adresgegevens eventueel postadres
           c) telefoonnummer,  e-mailadres, bankrekeningnummer

2.2 Praetorius verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::  

  1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
    b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Praetorius;
    c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Praetorius gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Praetorius Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

  1. Bewaartermijnen

Praetorius verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

  1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Praetorius passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Praetorius kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Praetorius zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Praetorius je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de ledenadministratie.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie [bestuur@praetorius.nl]

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

@Praetorius.nl 2023